Ordningsföreskrifter för Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar

Vi hoppas du ska trivas med odlandet och med föreningen! Här följer viktig information till dig som är medlem. Ditt huvudansvar som medlem är att sköta din lott och betala avgift i tid varje år samt följa ordningsföreskrifterna för området, se nedan i bokstavsordning.

Ansvar för skötsel av lotten
Du ska sköta din lott och grusgångarna vid din lott på så sätt att de ger ett vårdat intryck. Under hela odlingssäsongen ska lotten och grusgångarna skötas och ogräs hållas efter.

Senast 15 juni varje år ska lotterna vara iordningsställda, städade och odlingen påbörjad. Om detta inte följs utfärdas en varning som ska åtgärdas inom angiven tid. Om varningen inte hörsammas sägs du upp. (Om du brutit benet, blivit akut sjuk eller råkat ut för något annat tråkigt som gör att du för en kort tid inte kan sköta dina åtaganden så måste du tala om det för oss så att vi vet och kan ta hänsyn till det.)

Avgift
Avgiften ska betalas senast den 31 mars varje år. Inbetalningskort skickas ut med årets första Salladsblad där aktuella avgifter redovisas. Om du inte betalar inom angiven tid så utgår en påminnelseavgift på nästföljande inbetalningskort.

Försäkring
Se till att du är tillräckligt försäkrad. Föreningens försäkring täcker endast personskador som uppkommer under gemensamma aktiviteter som exempelvis städdagar eller under arbete som utförs enligt överenskommelse på föreningens uppdrag

Gemensamma lotter 
Vi har två gemensamma lotter – en lott med grill och sittplatser som alla är välkomna att använda sig av och en lott med komposter. Dessa komposter är endast till för avfall från dikesrensning och annan städning som utförs på städ- och gemensamhetsdagarna.

Gödningsmedel
Vi följer kommunens rekommendationer och krav enligt miljödiplomeringen.  All användning av kemiska produkter är förbjudet.

Nycklar
Nyckel till redskapsboden erhålles av nyckelansvarig mot betalning av nyckeldeposition. Nyckeln är spärrad för kopiering så kontakta nyckelansvarig om du behöver fler nycklar. Vattennyckel köper du på närmsta järnvaruaffär. Måttet skall vara 7 mm. Förvara aldrig vattennyckel och bodnyckel tillsammans. En bortglömd bodnyckel vid vattenposterna är en mycket dyr affär om den blir stulen. Då måste alla lås och nycklar bytas ut för att undvika att obehöriga har tillträde till boden.

Utedassen har kodlås, koden fås av styrelsen.

Styrelseledamöter har tillgång till ytterligare en nyckel som går till styrelseboden. Här förvarar vi broschyrer, färg, verktyg med mera som kan lånas när någon ur styrelsen är på plats.

Pergola och eller växthus
Pergola och eller växthus får byggas enligt anvisningar från Stockholms Stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter. Läs mer på sidan om byggnationer.

Redskap
I boden finns i princip alla redskap du behöver för din odling. När du lånat redskap ska de hängas tillbaka på sin plats väl rengjorda. Detta gäller speciellt gräsklipparna (vid hjulaxeln). Meddela redskapsansvarig om redskap är trasiga eller om du tycker att något saknas. Boden ska alltid vara låst. Förlita dig inte på att de som har lott närmast boden håller uppsikt över redskapen. Lånade redskap får ej förvaras på lotten över natten.

Salladsbladet
Salladsbladet är vårt infoblad och utkommer 3-4 ggr/år.

Samodlare
Av medlem inbjuden medodlare kan mot avgift om 185 kr registrera sig som samodlare och får då vårt infoblad och tidningen Koloniträdgården samt får då också möjlighet att kvittera ut en egen nyckel till redskapsboden. Om man varit registrerad samodlare lika lång tid som krävts för att som köande få en ny lott, får man på medlemmens rekommendation överta lotten när medlemmen säger upp sig. Detta gäller inte om medlemmen sagts upp av föreningen på grund av ej uppfyllda förpliktelser. Samodlare är valbar till styrelsen, dock ej som ordförande eller kassör.

Skräp och trädgårdsavfall
Du ansvarar helt och hållet för ditt eget skräp. Blast, ogräs och liknande komposteras lämpligen och annat skräp tas med hem. Enda undantaget är exempelvis grenar och angripna växter som inte kan komposteras, exempelvis vinbärsbuskar med kvalster. Dessa ska inte slängas på området, utan ta hem och släng dem hemma.

Staket och inhägnader 
Det är egentligen inte tillåtet med höga staket och inhängnader. Men på grund av den stora mängden råddjur har vi fått dispens från kommunen att sätta upp staket. Staketen ska dock skötas väl och hållas i bra skick, det vill säga upprättstående stolpar och hela nät.

Städdag och gemensamhetsdag
Minst 4 gånger per år träffas vi för att sköta sådant som berör hela området – sköta om redskapen, boden och våra gemensamma lotter. Styrelsen ansvarar för planering och organisation. Dagen avslutas alltid med korvgrillning och information från styrelsen samt  småprat där du kan passa på att lära känna dina odlingsgrannar.

Du ska delta i minst 2 städtillfällen under året. Avprickning sker endast vid städdagens början, ej löpande under dagen och det är ditt ansvar att se till att du blir avprickad. Om du är förhindrad att komma kan du i god tid ringa styrelsen och fråga om möjlighet att få en uppgift att utföra vid annat tillfälle

Träd, buskar och höga växter
Träd får ej planteras utan skriftligt medgivande från styrelsen. Träd, buskar och höga växter får inte heller planteras så att de skuggar omgivande lotter. Detta gäller även växter som redan fanns på din lott när du fick den. Du kan med andra ord behöva beskära vissa växter. Växter ska inte heller hänga ut från lotten och hindra framkomligheten på gångarna eller växa ner i diket.

Uppsägning
Uppsägning sker skriftligen till köansvarig och din lott ska städas upp innan överlämnandet och eventuella nycklar skall återlämnas till nyckelansvarig. Du kan säga upp dig när du vill, men vi ser helst att du gör det innan mars månads utgång för att ge nästa odlare en möjlighet till en tidig start på odlingssäsongen. I annat fall måste du betala hela årets avgift. Den som själv säger upp sin lott får anmäla sig till kölistan utan kostnad.

Vatten
Vi har kommunalt dricksvatten till vårt område. Det är inte gratis så det är viktigt att vattna förnuftigt. Vattna sällan men rikligt, helst tidigt på morgonen eller sent på kvällen för bästa effekt. Om du har egen slang så se till att den är hel. Lämna aldrig området med vattnet påslaget. Om du upptäcker vattenläckage, stäng av vattnet enligt anvisning på boddörren och kontakta vattenansvarig eller någon annan ur styrelsen. Vattnet är påslaget från ungefär början av maj till slutet av oktober.

Vägbommen
Nyckel för att öppna bommen finns i brevlådan inne i boden. Kom ihåg att bommen alltid ska vara låst, även när du är kvar på området.

Till sist vill vi påminna om att detta är en ideell förening och hela idén bygger på att vi hjälps åt. Styrelsen, som också arbetar ideellt, varken hinner eller kan laga allt som går sönder i samma stund som det sker eller handla saker omgående. Om vi alla kommer ihåg det och hjälps åt så gott vi kan och bidrar med det vi är bra, på så kan vi fortsätta vara den fantastiska förening som vi är.